• حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند:مردی از انصار خدمت پیامبر خدا ص آمد و عرض کرد: من از بنی فلان خانهای خریدهام و نزدیکترین همسایهام کسی است که امیدی […]
  • اللهم ما عملت و اعمل من خیر مفترض و غیر مفترض » : به روایت کشی از یونس، هشام بن حکم در مناجات پروردگار میگفتفجمیعه عن رسول الله و اهل […]
  • امام صادق علیه السلام :تُؤتی بِالمَرأَهِ الحَسناءِ یَومَ القِیامَهِ الَّتی قَدِ افتُتِنَت فی حُسنِها ، فَتَقولُ : یا رَبِّ ، حَسَّنتَ خَلقی حَتّی لَقیتُ ما لَقیتُ ، فَیُجاءُ بِمَریَمعَ علیهاالسلامفَیُقالُ […]