• حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در توضیح آیهی: «بگو: حجت رسا ویژه خداست»، «قل فللّه الحجه البالغه…» (انعام / ۱۴۹) فرمودند:خدای تعالی در روز قیامت به بنده فرماید: بندهی […]
  • حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند:اگر مردم خواص سیب را بدانند؛ بیماران خود را جز با آن درمان نکنند [۱۸۰۷].برگرفته از کتاب در مکتب امام جعفر صادق علیه السلام […]
  • امام صادق علیه السلام :مَن تَطَهَّرَ ثُمّ أوی إلی فِراشِهِ ، باتَ وفِراشُهُ کمَسجِدِهِ ، فإن ذَکرَ أ نّهُ علی غَیرِ وُضوءٍ فلْیَتَیمَّمْ مِن دِثارِهِ کائنا ما کانَ ، فإن […]