احادیث و سخنان

احادیث امام صادق – آداب مراقبت در مسجدها

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند:
هرگاه به در مسجد رسیدی بدان که تو به آستان خانهی پادشاهی بزرگ و پرشکوه آمدهای که جز پاکان بر بساط او قدم نگذارند و اجازه نشستن در مجلس او جز به صدیقان داده نشود؛ وانگهی تو بر بساط خدمتگزاری و چاکری پادشاه قدم گذاشتهای پس اگر از هیبت و شکوه پادشاه غافل مانی خطری بزرگ تو را تهدید میکند بدان که هر گونه خواهد با تو رفتار کند خواه به عدالت و یا با فضل و کرمش تواند. در پیشگاه او به ناتوانی و تقصیر و درویشی خود اعتراف کن؛ زیرا تو برای پرستش و همدمی با او آمدهای رازهایت را با او در میان نه و بدان که اسرار درون خلایق همگی، یا آشکارشان بر او پوشیده نیست در برابر او همچون درویشترین بندگانش باش و دلت را از هر علقه و دل مشغولی که حجابی میان تو و پروردگارت شود خالی کن؛ زیرا که او جز پاکترین و خالصترین را نمیپذیرد و بنگر که از کدام دیوان نامت بیرون میآید. اگر حلاوت مناجات با او و لذت گفتگو با وی را چشیدی و بر اثر رویکرد خوش او به تو و اجابتش، جام رحمت و کرامت او را سر کشیدی هر آینه لایق چاکری و خدمتگزاری او شدهای؛ اینک (به مسجد) درآی که در امن و امان خواهی بود و گرنه درنگ کن همچون بیچارهای که راههای چاره بر او بسته شده است و دست امیدش کوتاه گشته و حکم مرگش صادر شده است. پس هر گاه خدای عزوجل بداند که دلت به راستی به او پناه آورده است با دیدهی مهر و رافت و
[صفحه ۴۶۰]
محبت به تو بنگرد و در انجام کارهایی که محبوب و پسند اوست توفیقت دهد؛ زیرا او بخشنده و بزرگوار است و دوست دارد نسبت به بنده بیچارهاش که برای کسب خشنودی او، دلسوخته بر درگاهش ایستادهاند بزرگواری کند، خدای عزوجل فرموده: (آیا آن کیست که دعای بیچارهی درمانده را اجابت میکند)، (امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء) (نمل / ۶۲) [۹۶۸].
برگرفته از کتاب در مکتب امام جعفر صادق علیه السلام نوشته: محمد حسین نوحه خوان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *