اصحاب و شاگردان

اصحاب و شاگردان امام صادق (ع) – مصادف، مولی ابیعبدالله

شیخ طوسی (ره)، در رجالش، او را از موالیان و ملازمان امام صادق و امام کاظم (ع) شمرده است. [ ۱۱۳۵ ]. کشی، از عیاشی، از
علی بن عطیه، از مصادف نقل کرده که گفت: حضرت ابوالحسن موسی الکاظم (ع) یک قطعه زمین زراعتی در مدینه (یا نزدیک
آن) خرید، و سپس به من فرمود: من این زمین را برای دختر بچه (دختر مصادف) خریدهام. [ ۱۱۳۶ ]. داستان سفر مصادف به مصر،
برای تجارت، از طرف حضرت صادق (ع)، مشهور است [ ۱۱۳۷ ] و ما آن را در ذیل اخلاق امام صادق (ع) نقل کردهایم. در روضه
کافی، روایتی از حلم امام صادق (ع) نقل شده که ما ترجمه آن را ذکر میکنیم. محمد بن مرازم، از پدرش نقل کرده که گفت: در
خدمت امام صادق (ع)، از حیره خارج شدیم (آن زمانی که منصور دوانیقی ایشان را خواسته بود و اجازه بازگشتن داده بود)،
مقداری آمدیم تا به ساحلین [ ۱۱۳۸ ] رسیدیم. اول شب بود. مردی از کارکنان منصور که سمت تحصیلداری داشت و در ساحلین
زندگی میکرد، جلو حضرت را گرفت و گفت: نمیگذارم از این جا بگذری؛ و شدیدا بر ممانعتش پافشاری نمود. من و مصادف
در خدمت حضرت بودیم، مصادف عرض کرد: این سگ، شما را خیلی آزار میکند و ممکن است بازگرداند، باز معلوم نیست
منصور چه کند؛ اگر اجازه فرمایی او [صفحه ۳۱۹ ] را میکشیم و بدنش را در رود میاندازیم. حضرت فرمود: مصادف!
خویشتنداری کن. مصادف پیدرپی از آن مرد تقاضای آزاد کردن مینمود و او مانع بود، تا بیشتر از شب گذشت، آن گاه دست
از جلوگیری برداشت و رفت. حضرت فرمود: این کار بهتر بود (که مقداری صبر کنیم و بردباری نماییم) یا آن چه شما میگفتید
،« ان الرجل یخرج من الذل الصغیر فیدخله ذلک فی الذل الکبیر » : که او را بکشیم؟ عرض کردیم: این عمل بهتر بود. حضرت فرمود
گاهی مرد در گرفتاری کوچکی است اما به واسطه عدم تحمل خود را در ذلت بزرگ تر میاندازد. [ ۱۱۳۹ ]. مصادف فرزندی به
نام محمد داشته که از پدر خود روایت کرده است. ابنغضائری در یکی از کتابهایش، محمد را توثیق و تعدیل کرده [ ۱۱۴۰ ]، اما
صفحه ۱۴۶ از ۲۸۴
.[ مصادف را چیزی نمیشمارد. [ ۱۱۴۱
برگرفته از کتاب اصحاب امام صادق علیه السلام نوشته: علی محدث زاده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *