آثار

تألیفاتی که به امام صادق نسبت داده شده

۱) رساله ای است که امام علیه السلام به نجاشی نوشته (نجاشی والی اهواز بوده و این رساله معروف به رسالهی عبدالله بن نجاشی )
است) ( ۲) رسالهای است در شرایع و قوانین دین و احکام مهمه اسلامی ( ۳) توحید مفضل است (که معروف میباشد) ( ۴) کتاب
اهلیلج است ( ۵) کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه است ( ۶) رسالهای است که به اصحاب خود نوشته ( ۷) رسالهای است که به
پیروان رأی و قیاس نوشته است ( ۸) وصایا و سفارشهای امام علیه السلام به فرزندش امام موسی الکاظم علیه السلام و به ابوجعفر
( محمد بن نعمان احوال و به عبدالله بن جندب و به شیعیان خود و دیگران (که خود مجموعهای است مرکب از آن سفارشها) ( ۹
رسالهی او در باب غنائم و وجوب خمس ( ۱۰ ) رسالهی امام علیه السلام در طرق و راههای اعاشهی مردم و کیفیت اخراج اموال
( ۱۱ ) رسالهی امام علیه السلام در باب احتجاج بر متصوفهای که بیکاری را رواج داده و مردم را از طلب روزی منع میکردند ( ۱۲ )
کلمات حکیمانه و قصار او که قسمتی از آنها را در این کتاب ملاحظه نمودید ( ۱۳ ) تقسیم خواب به طوری که در کشف الظنون
نوشته شده است ( ۱۴ ) کتاب رسائل او بنابر روایت جابر بن حیان و رسالههای دیگر مشتمل بر سؤال و جواب در بیان موارد مختلف
۱۵ ) رسالهای است در بیان گناهان کبیره که در جواب سؤال کنندهای ) [ است که به امام علیه السلام نسبت داده شده [صفحه ۲۱۲
.[ فرموده است و قسمت اعظم آن بیان مستند به آیات شریفهی قرآنی است که در برابر هر گناه یک آیه بیان فرمودهاند [ ۹
برگرفته از کتاب الإمام جعفر الصادق علیه السلام نوشته: احمد مغنیه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *