احادیث و سخنان

کلمات امام صادق (ع) در مورد – جاهل مدعی علم

امام علیه السلام با جاهلی که مدعی علم بود میفرماید – کسی که از هوای نفس خود پیروی میکند و به آراء خود افتخار مینماید
و خودستائی میکند جاهلی بیش نیست این قبیل مردم مثل کسانی میمانند که من دربارهی یکی از آنها چیزهائی میشنیدم بسیاری
از او تعریف میکردند خواستم او را ببینم ولی او مرا نشناسد دنبال او رفته و دیدم مردم دور او را گرفته و با آنها چرب زبانی
میکند ایستادم تا مردم از دورش متفرق شدند و رفت من هم دنبال او رفتم در بین راه دیدم که به نانوائی رسید و او را غافل کرد و
دو قرص نان از او برداشت و کار او که به صورت پنهان و محرمانه و دور از چشم نانوا بود مرا به خیال انداخت ولی پیش خود
گفتم شاید با نانوا حسابی دارد و با او طرف معامله است ولی در چنین وضعی احتیاج به این طرز عمل نداشت باری باز هم دنبال او
رفتم تا آنکه به انارفروش رسید با او هم قدری صحبت کرد و او را اغفال نموده دو عدد انار برداشت بسیار تعجب کردم و پیش
خود باز هم تصوراتی نمودم دنبال او رفتم تا آنکه به مریضی رسید و نان و انارها را در برابر او گذارد در آنجا نزدیک او شده و
[صفحه ۲۰۹ ] به رسیدم این چه حرکتی بود مرد مزبور به من نگاهی کرده و گفت شاید تو جعفر بن محمد هستی گفتم آری گفت
شرف و اصل و نسب تو با این نادانی به چه کارت میآید به او گفتم از چه جهت و در چه چیز نادانم در جوابم گفت مگر
نمیدانی که خداوند در قرآن مجید فرموده است (من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئۀ فلا یجزی الامثلها) هر کس کار
نیک کند ده برابر آن به او میرسد و هر کس کار بد کند فقط یک جزا و عقوبت دارد) من هنگامی که دو قرص نان دزدیدم دو
گناه دربارهام نوشتند و چون دو عدد انار برداشتم دو گناه دیگر برنامهام نوشته شد ولی چون هر چهار عدد نان و انار را به آن مرد
مریض در راه خدا دادم چهل حسنه و ثواب دربارهام نوشتند در این صورت اگر چهار گناه را از جمع ( ۴۰ ) ثواب خارج کنند ۳۶
ثواب عایدم گردیده است. به او گفتم مادرت به عزایت بنشیند توئی که به کتاب خدا جاهلی مگر نشنیدهای که خداوند فرموده
است (انما یتقبل الله من المتقین) خداوند از مردم پرهیزکار میپذیرد و تو در وقتی که دو قرص نان دزدیدی دو گناه مرتکب شدی
و انارها را که دزدیدی دو گناه دیگر مرتکب گردیدی و چون مال مردم را به غیر صاحبش دادی چهار گناه دیگر مرتکب شدی و
بس آن مرد جاهل خیره خیره به من نگاه کرده و دور شد
برگرفته از کتاب الإمام جعفر الصادق علیه السلام نوشته: احمد مغنیه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *