احادیث اعتقادی, اصحاب و شاگردان

گفتار امام صادق – توحید مفضل – چرا بعضی از اعضاء طاق و بعضی جفت خلق شده

فکر کن،ای مفضل، خداوند چگونه بعضی از اعضاء را مانند سر، طاق و بعضی را مانند دست و پا، جفت آفریده. اگر انسان دو سر
میداشت، گذشته از این که بار گرانی بر گردن او بود، چنانچه با یکی از آنها حرف میزد، آن دیگری معطل و بیکاره بود؛ و اگر
با هر دو حرف میزد، برای شنونده مشکل بود که هر دو را بشنود و بفهمد، و نمیدانست متوجه کدامیک از آنها بشود. ولی
دستها را خداوند جفت آفرید چون اگر انسان یک دست داشته باشد نمیتواند به کارهای زندگی بپردازد؛ چنانکه اگر نجار یا
بناء یک دستشان شل شود بکلی از کار میمانند و عاجز میشوند، و اگر هم به زحمت کاری را انجام دهند، کار آنان مثل کار
کسی که دو دست دارد نیست.
برگرفته از کتاب اصحاب امام صادق علیه السلام نوشته: علی محدث زاده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *