آرشیو امامت و رهبری، حاکمان زمان

 • روزی منصور در قصر حمرای خود نشست، و هر روز که در آن قصر شوم می نشست آن روز را روز ذبح می گفتند، زیرا که نمی نشست در آن […] 0

  ظلم منصور بر امام صادق

  روزی منصور در قصر حمرای خود نشست، و هر روز که در آن قصر شوم می نشست آن روز را روز ذبح می گفتند، زیرا که نمی نشست در آن […]

  ادامه ...

 • شاید برای بعضی این سؤال پیش آید که چرا امام صادق علیه السلام از آن موقعیت خاص استفاده نکردند و به تشکیل حکومت مبادرت نفرمودند؟ با آنکه ظاهرا زمینه آماده […] 0

  چرا امام صادق حکومت تشکیل نداد

  شاید برای بعضی این سؤال پیش آید که چرا امام صادق علیه السلام از آن موقعیت خاص استفاده نکردند و به تشکیل حکومت مبادرت نفرمودند؟ با آنکه ظاهرا زمینه آماده […]

  ادامه ...

 • حسین بن علی بن ابی طالب، سبط پیامبر، فرزند زهرا و علی و کسی است که اگر نبود، بنی امیه در همان آغاز، بساط اسلام را برچیده بودند و امروزه […] 0

  بنی امیه و اسلام

  حسین بن علی بن ابی طالب، سبط پیامبر، فرزند زهرا و علی و کسی است که اگر نبود، بنی امیه در همان آغاز، بساط اسلام را برچیده بودند و امروزه […]

  ادامه ...

 • بیشک حکومت بنیامیه خطرناکترین ضربهای بود که بر جهان اسلام وارد شد و یکی از جنایاتی که خلفای بنیامیه در دوران حکومت خود مرتکب شدند، زندانی کردن و دستگیری افراد […] 0

  زندانهای وحشتناک بنی امیه

  بیشک حکومت بنیامیه خطرناکترین ضربهای بود که بر جهان اسلام وارد شد و یکی از جنایاتی که خلفای بنیامیه در دوران حکومت خود مرتکب شدند، زندانی کردن و دستگیری افراد […]

  ادامه ...

 • عصر امام صادق علیه السلام عصر امام صادق علیه السلام یکی از طوفانیترین ادوارتاریخ اسلام است که ازیک سواغتشاشها و انقلابهای پیاپی گروههای مختلف، به ویژه از طرف خونخواهان امام […] 0

  عصر امام صادق علیه السلام

  عصر امام صادق علیه السلام عصر امام صادق علیه السلام یکی از طوفانیترین ادوارتاریخ اسلام است که ازیک سواغتشاشها و انقلابهای پیاپی گروههای مختلف، به ویژه از طرف خونخواهان امام […]

  ادامه ...

 • متنزمان امام صادق علیه السلام در تاریخ اسلام یک زمان منحصر به فرد است، زمان نهضتها و انقلابهای فکری است بیش از نهضتها و انقلابهای سیاسی. این زمان از دهه […] 0

  تفاوت دوران امام صادق با امام حسین

  متنزمان امام صادق علیه السلام در تاریخ اسلام یک زمان منحصر به فرد است، زمان نهضتها و انقلابهای فکری است بیش از نهضتها و انقلابهای سیاسی. این زمان از دهه […]

  ادامه ...

 • در مذاکرات و آموزشهای امام به یاران و نزدیکانش، بهره گیری از عامل «بی نصیبی خلفا از دانش» به عنوان دلیلی بر اینکه از نظر اسلام، آنان را حق[صفحه ۸۱]حکومت […] 0

  بی نصیبی خلفا از دین زمان امام صادق

  در مذاکرات و آموزشهای امام به یاران و نزدیکانش، بهره گیری از عامل «بی نصیبی خلفا از دانش» به عنوان دلیلی بر اینکه از نظر اسلام، آنان را حق[صفحه ۸۱]حکومت […]

  ادامه ...

 • این کار (استلحاق) معاویه نخستین واقعهای بود که احکام شرع را به طور علنی رد کرد [۱۲۲]، توضیح اینکه ابوسفیان با زن هرزه و بیبند و باری به نام سمیه[صفحه […] 0

  زیاد بن ابیه زمان معاویه

  این کار (استلحاق) معاویه نخستین واقعهای بود که احکام شرع را به طور علنی رد کرد [۱۲۲]، توضیح اینکه ابوسفیان با زن هرزه و بیبند و باری به نام سمیه[صفحه […]

  ادامه ...

 • عبدالرحمان بن حجاج می گوید: بین مکه و مدینه با امام صادق علیه السلام بودم، حضرت، بر استری و من بر الاغی سوار بودم و شخص ثالثی همراه ما نبود. […] 0

  نشانه امامت امام صادق

  عبدالرحمان بن حجاج می گوید: بین مکه و مدینه با امام صادق علیه السلام بودم، حضرت، بر استری و من بر الاغی سوار بودم و شخص ثالثی همراه ما نبود. […]

  ادامه ...

 • از آنجا که منصور نمیتوانست به دلایلی بدون تهیهی مقدمات امام صادق علیهالسلام را از بین ببرد و از طرفی وجود آن بزرگوار برای او مایهی ناراحتی بود، راههای دیگری […] 0

  ترفندهای منصور زمان امام صادق

  از آنجا که منصور نمیتوانست به دلایلی بدون تهیهی مقدمات امام صادق علیهالسلام را از بین ببرد و از طرفی وجود آن بزرگوار برای او مایهی ناراحتی بود، راههای دیگری […]

  ادامه ...