آرشیو مدعیان دروغین

 • (۳) در شرایطی که گفته شد، ابو حنیفه پرورش یافت. خود او از کسانی بود که در اوضاع آن روزگار آزار دید، و از رنجهایی که همنوعانش دیده بودند آگاهی […] 0

  روی آوردن ابو حنیفه به علم

  (۳) در شرایطی که گفته شد، ابو حنیفه پرورش یافت. خود او از کسانی بود که در اوضاع آن روزگار آزار دید، و از رنجهایی که همنوعانش دیده بودند آگاهی […]

  ادامه ...

 • (۳) ابو حنیفه در سال ۸۰ ه. در خلافت عبد الملک بن مروان اموی زاده شد. و تا سال ۱۵۰ ه. زیست. البته برخی سال مرگ او را ۱۵۱ ه. […] 0

  تربیت و نبوغ ابو حنیفه

  (۳) ابو حنیفه در سال ۸۰ ه. در خلافت عبد الملک بن مروان اموی زاده شد. و تا سال ۱۵۰ ه. زیست. البته برخی سال مرگ او را ۱۵۱ ه. […]

  ادامه ...

 • (۲) با توسل به ابزارهایی که اشاره شد، و نیز با استفاده از شیوههای ترغیب کننده دیگر که فرمانروایان از آنها سود میجستند، و با بهرهگیری از هراسی که مردم […] 0

  انتشار مذاهب زمان امام صادق

  (۲) با توسل به ابزارهایی که اشاره شد، و نیز با استفاده از شیوههای ترغیب کننده دیگر که فرمانروایان از آنها سود میجستند، و با بهرهگیری از هراسی که مردم […]

  ادامه ...

 • (۳) [در سده دوم] دروغ بستن بر خدا و رسول دامنه وسیعی یافت، طوفانی از امواج تهمت و افترا برخاست، و قومی به قدرت رسیدند که در امانت خیانت کردند، […] 0

  نهضت جعل حدیث در سده دوم

  (۳) [در سده دوم] دروغ بستن بر خدا و رسول دامنه وسیعی یافت، طوفانی از امواج تهمت و افترا برخاست، و قومی به قدرت رسیدند که در امانت خیانت کردند، […]

  ادامه ...

 • (۲) برخی از مؤلفانی که در مناقب ابو حنیفه کتاب نوشتهاند، به گزافهگویی دچار شده و از اعتدال در گفتار گذشتگان و به مستند بودن آراء خود توجه نکردهاند، و […] 0

  غلو درباره ابو حنیفه

  (۲) برخی از مؤلفانی که در مناقب ابو حنیفه کتاب نوشتهاند، به گزافهگویی دچار شده و از اعتدال در گفتار گذشتگان و به مستند بودن آراء خود توجه نکردهاند، و […]

  ادامه ...

 • (۲) شاید مهمترین مشکلی که فرا راه بحث ما درباره زندگی ابو حنیفه قرار دارد، مشکل مناقب اوست، چرا که این مناقب از حد خود بسیار افزون شده است. قطعا […] 0

  مناقب ابو حنیفه

  (۲) شاید مهمترین مشکلی که فرا راه بحث ما درباره زندگی ابو حنیفه قرار دارد، مشکل مناقب اوست، چرا که این مناقب از حد خود بسیار افزون شده است. قطعا […]

  ادامه ...

 • امام صادق و مذاهب چهارگانه ،ص:۳۵۹(۲) در فصول پیشین از مذاهب فقهی اسلام و علل انتشار و رواج آنها سخن گفته، و توضیح دادیم که چگونه برخی از آن مذاهب […] 0

  شخصیت ابو حنیفه

  امام صادق و مذاهب چهارگانه ،ص:۳۵۹(۲) در فصول پیشین از مذاهب فقهی اسلام و علل انتشار و رواج آنها سخن گفته، و توضیح دادیم که چگونه برخی از آن مذاهب […]

  ادامه ...

 • (۳) یکی از شانسهای خوش ابو حنیفه این بود که در عصر او اختلاف بین اهل حدیث و اهل رأی از یک سو، و درگیری بین عرب و غیر عرب […] 0

  غیر عرب و اوضاع روزگار ابو حنیفه

  (۳) یکی از شانسهای خوش ابو حنیفه این بود که در عصر او اختلاف بین اهل حدیث و اهل رأی از یک سو، و درگیری بین عرب و غیر عرب […]

  ادامه ...

 • (۲) این مذهب منسوب است به مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر اصبحی (۹۳- ۱۷۹ ه.). وی در مدینه متولد شد. گفته شده است مدت حمل او دو […] 0

  مذاهب زمان عباسیان مالکی

  (۲) این مذهب منسوب است به مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر اصبحی (۹۳- ۱۷۹ ه.). وی در مدینه متولد شد. گفته شده است مدت حمل او دو […]

  ادامه ...

 • (۴) حنفیان در کتب خود احادیثی را از پیامبر آوردهاند که با ذکر نام و کنیه ابو حنیفه به ظهورش بشارت داده است، که به چند نمونه اشاره میشود:امام صادق […] 0

  بشارتهایی در باب ابو حنیفه

  (۴) حنفیان در کتب خود احادیثی را از پیامبر آوردهاند که با ذکر نام و کنیه ابو حنیفه به ظهورش بشارت داده است، که به چند نمونه اشاره میشود:امام صادق […]

  ادامه ...